Vedtægter

Gældende vedtægter for Enhedslisten Nordvest

§ 1. Navn:

Foreningens navn er Enhedslisten Nordvest og er en lokalafdeling af Enhedslisten – de rødgrønne.

§ 2. Formål:

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål.

§ 3. Medlemskab:

Stk. 1 Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter.
Stk. 2 Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Københavns Nordvestkvarter (postnummer 2400) er umiddelbart medlem hos Enhedslisten Nordvest Afdeling.

§ 4. Kontingent:

Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde. Afdelingens generalforsamling kan derudover beslutte at indføre et lokalkontingent. Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 5. Medlemsmøde:

Der afholdes medlemsmøde i afdelingen ca. en gang om måneden. Medlemsmøde indkaldes af afdelingsbestyrelsen/kontaktpersonen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om de politiske opgaver.

§ 6. Generalforsamlingen:

Stk. 1 Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er Enhedslisten Nordvests medlemmer.
Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Stk. 2 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal. Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.
Stk. 3 Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i 1. kvartal af året, indkaldes med mindst 2 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

5. Budget for det kommende år.

6. Valg af repræsentant for Københavnsbestyrelsen, afdelingsbestyrelse og revisor.

7. Eventuelt.

Stk. 4 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen

§ 6a Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.
Stk. 2 Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§ 7. Afdelingsbestyrelsen:

Stk. 1 Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger. Afdelingsbestyrelsen består af 3-7 medlemmer.

Stk. 2 Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for indkaldelse af afdelingsmøder, generalforsamling samt – efter
samme retningslinier som ved indkaldelse af generalforsamling – afdelingsmøder, hvor der foregår – Valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde. – Urafstemning om folketingskandidater. – Urafstemning om kandidater til borgerrepræsentationen, hvis ikke dette sker eller ved brevafstemning eller elektronisk afstemning.

Stk. 3 Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første
afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson og en kasserer.

Stk. 4 Repræsentanten for Københavnsbestyrelsen indgår i afdelingsbestyrelsen, med ansvar for kontakt til de øvrige københavnske afdelinger, enhedslistens medlemmer i borgerrepræsentationen og for arbejdet i Københavnsbestyrelsen.

Stk. 5 Afdelingsbestyrelsen afholder møder ca. l gang om måneden. Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.
Afdelingsbestyrelsen fører protokol. Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, der fremlægges for afdelingen.

§7a:

Ved valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde kan medlemmer af afdelingen opstille på mødet eller in absentia. Er medlemmet forhindret i at deltage sendes en skriftlig motivation til kontaktpersonen senest dagen før valget. Opstillede på mødet skal alle give en mundtlig motivation for deres kandidatur. Denne motivation kan indeholde tilkendegivelser om standpunkter i forhold til centrale politiske spørgsmål, der tages op på Enhedslistens årsmøde. Dette gælder også ved valg til delegeretkonferencer.

§ 8. Tegningsregler:

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren. Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to
afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse. Afdelingen kan ikke tegne Enhedslisten.

§ 9. Regnskab:

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af generalforsamlingen. Regnskabet skal være afsluttet senest den 1. februar. Regnskabet fremlægges på det førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde til godkendelse og efterfølgende til godkendelse på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

§ 10. Vedtægtsændringer:

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling.

§ 11. Opløsning:

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3 dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde Enhedslisten.

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamling d. 02.03.2019